O nás

Společnost Construction Management byla založena s cílem poskytování komplexních služeb v oboru efektivního řízení investiční výstavby, kontroly staveb s následným zabezpečením jejich chodu a správy. Od roku 2014 je součástí společnosti i středisko realizace staveb.

Poskytuje tak komplexní služby v oblasti stavebnictví, správy nemovitostí a realitních investic. Ucelenou nabídku služeb poskytujeme s cílem efektivního řízení a kontroly celé investice od přípravy projektu, provedení všech administrativních úkonů, kontroly projekční činnosti, vydání stavebního povolení až po zajištění klientských změn a kolaudačního řízení.  

Zajišťujeme výběrové řízení, které ve svém výsledku vede k optimální cenové i termínové představě investora. Naši pracovníci v rámci managementu stavby hlídají dodržování nastavených termínů a rozpočtů a navrhují možná úsporná opatření.

V rámci přípravy nákupu nemovitosti či nemovitostních projektů poskytujeme poradenské služby v rovině posouzení stavu nemovitosti, projekčních podkladů, cenových kalkulací a dalších podkladů souvisejících s bezproblémovým nákupem nemovitosti.

Kromě ucelených služeb pro Vás zajistíme dohled a koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytujeme též služby kontroly průběhu výstavby a rozpočtu pro úvěrové financování.

Díky naší flexibilnosti a univerzálnosti jsme schopni zrealizovat projekty na klíč. Ke všem projektů přistupujeme individuálně v součinnosti s investorem a ve vztahu ke konkrétnímu zadání. Každý náš manager projektu řeší co nejefektivněji komplexní úkoly s cílem rychlého a flexibilního rozhodování. Naším prvořadým cílem je spokojný klient.

Služby

Realizace staveb

Díky zkušenostem z přípravy a kontroly staveb jsme v roce 2014 zahájili činnost i v oblasti realizací staveb. Pro naše klienty realizujeme jak stavby na klíč, tak i dílčí součásti jednotlivých staveb, jako jsou fasádní systémy, obkladačské práce, izolatérské práce, zednické a betonářské práce.  Našim partnerům poskytujeme na jejich stavby i přípomoce, které nabízíme v rozsahu poskytnutí pracovníků v hodinové sazbě. V našem portfoliu jsou vždy pracovníci s pracovním vízem a povolením pobytu v ČR a kvalifikací pro stavební práce. Naše služby nabízíme vždy s důrazem na zajištění vysoce kvalifikované činnosti za přijatelnou cenu. Mezi naše klienty patří developerské společnosti i velké stavební společnosti jako například Metrostav a.s. a PSG Consctuction a.s. Naším prvořadým zájmem je spokojený klient s cílem dlouhodobé spolupráce.

Projektový management

Naše společnost zajišťuje projektový management na straně investora s cílem předvídat a  vést projekt  k eliminaci rizik spojených s navyšováním nákládů a posuny termínů dokončení.  Dohlížíme  na celý proces řízení přípravy investice od fáze jejího vzniku tedy nápadu, výběru projektanta, projekční činnosti až po samotnou realizaci stavebních prací , kolaudaci a předání hotového díla koncovým uživatelům. Hlavní přínos takového řízení projektu je dodržení cílů stanovených ve fázi přípravy projektu a tím dodržení ekonomicko technického modelu který si investor na začátku vytkl a prezentoval ať již budoucím koncovým klientům nebo investičním partnerům.

Projektový management je hlavní a nedůležitější funkce celého stavebně investičního projektu. Tuto činnost je důležité vykonávat od samého počátku, tedy ihned ve fázi přípravy projektu, lze tak ve spojení s kvalitním projektantem docílit výsledků optimalizujících jak finanční tak i časové ztráty plynoucích z vad projektové dokumentace, nekoordinace řemesel a nevhodně zvolených technických řešení.

BOZP / PO koordinátor

K potřebám našich klientů přistupujeme individuálně s vědomím, že  výkon činností koordinátora BOZP na staveništi je zejména koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i následné realizace stavby.

V přípravné před realizační fázi zajišťujeme zejména

 • Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi.
 • Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě.
 • Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech.
 • Zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce.

Ve fázi realizace zajišťujeme zejména

 • Koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů
 • Kontrolování celkového zabezpečení staveniště.
 • Sledování dodržování zpracovaného plánu BOZP.
 • Příprava a organizace kontrolních dnů BOZP.
 • Vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění.

Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může být též investorem. Koordinaci BOZP nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby.

Construction management

Zajišťujeme řízení stavebních prací zkušenými stavebními managery, kteří zajišťují průběh realizace celé stavby od výběru dodavatelů až po kolaudaci. Naši manažeři a technici řídí a koordinují postup všech projekčních prací, výběrových řízení, přípravných prací včetně  součinnosti při uzavírání smluv o dodávkách stavebních prací či dalších služeb s investorem.

Efektivita způsobu řízení Construction managementem je zejména tam, kde investor souhlasí s rozdělením stavby na jednotlivé obchodní soubory bez generálního dodavatele stavby. Ve spolupráci s investorem vybereme jednotlivé dodavatele, které následně řídíme, kontrolujeme a koordinujeme tak, aby tato naše činnost znamenala pro klienta/investora časovou a zejména výraznou finanční úsporu.

Management tendrů

Specializujeme se na výběrová řízení v oblasti stavebnictví. Výběrová řízení realizujeme jak pro soukromou klientelu tak i pro veřejný sektor obce, města a státní správu. Ke každému řízení přistupují naši  školeni pracovníci v oblasti práva a technických otázkách tak aby pro zadání zakázky byly zpracovány takové podmínky soutěže aby vyhovovaly všem aspektům práva  a zároveň umožnily následnou  bezproblémovou realizaci. To Vám dá jistotu a dobrý pocit, že nic nepřehlédnete.

 • koordinace a příprava zadání včetně návrhu smluvní dokumentace
 • zajištění a vypracování technických podkladů
 • návrh způsobu zadání soutěže včetně hodnotících podmínek
 • kompletní organizace včetně komunikace s účastníky výběrových řízení
 • vyhodnocení nabídek včetně jejich porovnání a závěrečného doporučení
 • spolupráce při uzavírání smluvních vztahů

Bankovní & investiční dozor

Poskytujeme nezávislou kontrolu nakládání s vložených finančními prostředky úvěrujících subjektů v souladu s podmínkami smluvní dokumentace, a to zejména v rozsahu:

 • Kontrola smluvních dokumentů projektu
 • Kontrola reálnosti rozpočtu v souladu s projektovou dokumentací
 • Kontrola rozhodnutí a povolení k provádění stavby
 • Kontrola rozpočtů a nákladů projektu / stavby
 • Kontrola reálnosti harmonogramu projektu / stavby
 • Kontrola skutečně provedených prací v souladu s projektovou dokumentací
 • Kontrola správnosti soupisu provedených prací a následné fakturace
 • Informace o zjištěných vadách na stavbě
 • Kontrola plnění podmínek  úvěrové smlouvy ve vztahu k nakládání s prostředky z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy
 • Měsíční zprávy pro financující instituce

Inspekce investic a nemovitostí

Poskytujeme poradenské služby k investičním záměrům, realizacím staveb a také k provozu dokončených objektů zejména v rozsahu:

 • Návrh vhodného ekonomického modelu akvizice
 • Posouzení majetkoprávních vztahů a návrhů kupních smluv
 • Posouzení ekonomické návratnosti vkládaných prostředků
 • Technickoekonomické posouzení a optimalizace nákladů projektu
 • Posouzení stavební dokumentace, povolení stavby a požadavků DOSS
 • Kontrola skutečného provedení stavby se stavební dokumentací
 • Kontrola a posouzení technického stavu nemovitosti
 • Posouzení stávajících provozních nákladů nemovitosti a návrh úspor
ReferenceRezidence Bleriot
Praha 9 / Rozpočet: 460 mil. Kč / Construction management
ReferenceObytný soubor Truhlárna
Praha 6 / Rozpočet: 46 mil. Kč / Construction management
ReferenceBytové domy
Modřany / Rozpočet: 234 mil. Kč / Construction management
ReferenceFoxconn
Kutná Hora / Rozpočet: 1200 mil. Kč / Management tendrů
ReferenceZávod Škoda Auto a.s.
Mladá Boleslav / Rozpočet: 239 mil. Kč / Construction management
ReferenceVýběr dodavatelů staveb 2015
Modlany / Rozpočet: 38 mil. Kč / Management tendrů
ReferenceDecathlon - obchodní centrum
Liberec / Rozpočet: 115 mil. Kč / Construction management, Bankovní & investiční dozor
ReferenceObytná zóna RD Puškinova
Liberec / Rozpočet: 36 mil. Kč / Construction management, Inspekce investic a nemovitostí
ReferenceMC Donalds
Prievidza / Rozpočet: 6 mil. Kč / Bankovní & investiční dozor
ReferenceBytové domy
Letňany / Rozpočet: 475 mil. Kč / Construction management

Kontakty

Construction Management s.r.o.

Sídlo:
Na Folimance 2155/15
Praha 2 120 00
Provozovna 1:
Amortova 694/4
Praha 12 – Modřany 143 00

Vedení společnosti

Pavel Koudelka
Mobil: 731 547 812
E-mail: info@conman.cz

Ondřej Makovička
Mobil: 606 263 791
Email: makovicka@conman.cz